Missie

Leren om een licht voor de wereld te zijn …

Sinds november 2011 begonnen we in huiskamersetting onder de naam ‘messiaanse huisgroep’ de gedeelten die wekelijks in de synagoge worden gelezen, samen te lezen en te bestuderen. Zo zijn we sindsdien op zoek naar de weg van Jesjoea (Jezus), de Messias van Israël, in de Tora, de Profeten en de Geschriften (Lucas 24:44-45). Wat leren we over Hem, maar vooral ook van Hem?

Inmiddels komen we samen in ‘Het Behouden Huys’ in Meppel (gebouw van de Vergadering der Gelovigen) onder de naam Or haOlam (licht van de wereld).


De volgende teksten hebben ons geïnspireerd voor de naam ‘Or haOlam’:

Jesaja 60:1 ~ Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Eeuwige gaat over u op. (HSV)
Israël heeft als volk de roeping gekregen een licht voor de wereld te zijn.

Johannes 8:12 ~ Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (HSV)
Jesjoea (Jezus) heeft -als zoon van Israël- deze roeping om een licht te zijn ten volle waargemaakt.

Matteüs 5:14 ~ Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (NBV21)
Ook zijn volgelingen (eerst uit de Joden, maar ook uit de volken, Romeinen 1:16 en Matteüs 28:19) zijn geroepen om dat licht te verspreiden.

Het licht uit zich in liefde

  • Liefde voor de Eeuwige
  • Liefde voor zijn volk Israël
  • Liefde voor medegelovigen (en mensen in het algemeen)

(1 Johannes 1:10, 4:21)

Daarbij staat wat we doen voorop, niet wat we denken. Al is er vrijheid van denken, we onderwerpen ons in liefde aan elkaar.

Tussen sjabbat en zondag
We hebben de rijkdom ervaren van de Joodse lezing en uitleg van de Bijbel en voelen ons nauw verbonden met het Joodse volk en de staat Israël, maar in het bijzonder de messiasbelijdende Joden.

Iedere volgeling van de Messias van Israël mag de rijkdom van de sjabbat ervaren. Niet als verplichting, maar als geschenk.

Het tijdstip van samenkomen is op het ‘snijvlak’ van sjabbat en eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jesjoea, de Messias van Israël (ook wel ‘de achtste dag’).

Het ‘messiaanse zegel’ verbeeldt de verbinding tussen Israël en de gelovigen in Jesjoea

Toegevoegd aan Israël
Door het geloof van Jesjoea de Messias van Israël, weten we ons toegevoegd aan het volk dat de Eeuwige heeft geschapen en waarmee Hij zich voor eeuwig heeft verbonden.

In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. ~ Johannes 1:4 (NBG51)